Planning Zwarte Waterzone

Bij visie staat hoe het proces tot nu toe verlopen is. Kort samengevat: vanaf 2018 zijn we in gesprek met omwonenden, stakeholders en andere belanghebbenden. Daar kwam een gebiedsvisie uit voort die begin 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Eind 2021 werd vervolgens het stedenbouwkundig ontwikkelplan voor de Zwarte Waterzone vastgesteld.

Gezien de veranderende marktomstandigheden kan de Ontwikkelcombinatie de huidige plannen voor de Zwarte Waterzone niet uitvoeren. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht. Deze planning wordt aangepast zodra er meer duidelijk is.

image alt

Vervolgstappen

Wat gebeurt er nog meer? In de tijdlijn hieronder leest u globaal welke stappen er genomen zijn of nog genomen worden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de planning aangepast.

Eind 2021
Het stedenbouwkundig ontwikkelplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Zwolle

2022
Participatie Beeldkwaliteitsplan en Inrichtingsplan Openbare Ruimte

2023: eerste kwartaal 
Op 31 januari heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de stand van zaken rond de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone

2023: tweede kwartaal 
Nog te plannen participatiebijeenkomst voorafgaand aan het ter visie gaan van het Beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt het stedenbouwkundig ontwikkelplan nader uitgewerkt tot een planologisch kader. Dit planologische kader is noodzakelijk om de beoogde ontwikkeling te kunnen realiseren en zorgt dat de bestemming van de locatie wordt aangepast. Hiervoor wordt door de gemeente een procedure doorlopen waarop beroep en bezwaar voor belanghebbende mogelijk is

image alt

2023: derde kwartaal
De gemeente brengt het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in procedure.
Daarnaast starten de voorbereidende civiele werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locaties en de verplaatsing van de verenigingshaven

2024: tweede kwartaal
Prognose start verkoop

2024: tweede/derde kwartaal 2024
Start uitvoering realisatie verenigingshaven en bouwrijp maken

2025
Start woningbouw

Op uw gemak de tijdlijn bekijken?

Bij Visie heeft u de tijdlijn van de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone gezien. Mocht u deze willen downloaden, dan kan dat uiteraard.

Download herontwikkeling Zwarte Waterzone

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Wilt u niets missen? Schrijf dan vrijblijvend in als geïnteresseerde. We sturen geregeld updates die u dan automatisch ontvangt.

Nieuwsbrief inschrijven
Iets vragen? Neem contact op
Onze kijk op Zwarte Waterzone Visie