Wat zien we voor ons?

Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone wordt het gebied met de verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek een plek waar iedereen kan wonen, werken en recreëren. Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het bovendien een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water. Het gebied wordt veel toegankelijker dan dat het was, waardoor het beleven van het groen en het water aan de oevers veel meer mogelijk wordt dan in de huidige situatie.

Rol gemeente

Op dit moment is de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, bestaande uit BEMOG Projectontwikkeling en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling, bezig om voor de jachthavens en Triferto/Botermanhaven plannen te ontwikkelen. We trekken hierin nauw op met de gemeente Zwolle. De gemeente heeft hierin vooral een toetsende rol: past de uitwerking binnen de gebiedsvisie, het gemeentelijk beleid en wettelijke regels? Wordt het participatieproces op een goede manier doorlopen?. Toen het stedenbouwkundig ontwikkelplan klaar was, werd dit door de gemeente getoetst en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van Zwolle ter besluitvorming. Ook in het vervolgproces blijft de gemeente betrokken.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld. In de gebiedsvisie staat de ambitie voor het gebied en de kaders en spelregels voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

Eind 2019 deelden we de eerste versie van de stedenbouwkundige plannen met omwonenden en belangstellenden. Tijdens de Oeverateliers konden de betrokkenen hun reacties hierop geven. Zo waren er mensen die zichzelf er al zagen wonen, maar hadden anderen ook zorgen over onder andere de hoogte en massa van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water en het parkeren in de wijk.

In het participatieproces hebben bewoners, gebruikers en belangstellenden heel concrete suggesties gedaan voor het verbeteren van het plan. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.
Ook hebben we extra onderzoeken gedaan. Onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur. Hierdoor duurde het afronden van het Stedenbouwkundig ontwikkelplan wat langer dan gepland.

November 2021 is het Stedenbouwkundig ontwikkelplan van de Zwarte Waterzone door de gemeenteraad van Zwolle vastgesteld. In vervolg hierop hebben we op 28 juni en 5 juli nieuwe participatiebijeenkomsten georganiseerd over de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte van de Zwarte Waterzone. Deze input wordt verwerkt in een Beeldkwaliteitsplan dat in het tweede of derde kwartaal van 2023 wordt afgerond. De verwachting is dat de gemeente het Beeldkwaliteitsplan samen met het Bestemmingsplan in procedure brengt. Vooruitlopend hierop worden op 31 januari en in maart 2023 participatiebijeenkomsten gepland. Klik hier voor de verdere planning of bekijk de infographic hieronder.

Participatieproces | Zwarte Waterzone
Meer weten over de historie? Geschiedenis: het DNA
Wat is de planning? Planning Zwarte Waterzone